702-263-6229
Select Page

Catch of the Day

Aoyagi

$27.00

Mirugai

$20.00

Kamashita O Toro

Fatty tuna under jaw, 2 pieces.

$20.00

Nodoguro

$18.00

Amaebi

$12.00

O-Toro

Very fatty tuna, 2 pieces.

$16.00

Hokkaido Uni

$20.00

California Uni

$16.00

Chu Toro

Medium Fatty Tuna, 2 pieces.

$15.00

Iwashi

$14.00

Yaki Ika

Japanese wild squid, 2 pieces.

$10.00

Kohada

$12.00

Wa Gyu

$12.00

Ma Dai

$12.00

Aji

$12.00

Hon Maguro

Blue fin tuna, 2 pieces.

$10.00

Kanpachi

$10.00

Shima Aji

$10.00

Kamasu

$10.00

Hamachi Belly

$10.00

Masaba

$10.00

Engawa

$10.00

Umi Masu

$10.00

Hamachi

$9.00

Sake Belly

$9.00

Hotate

$9.00

Escolar

$8.00

Mentaiko

$8.00

Ikura

$8.00

Unagi

$8.00

Hirame

$8.00

Garlic Tuna

$8.00

Maguro

$7.00

Sake

$7.00

Abaco

$7.00

Smoked Sake

$7.00

Tobiko

$7.00

Wasabi Tobiko

$7.00

Hokki Gai

$7.00

Kanikama

$6.00

Ika

$6.00

Ebi

$6.00

Masago

$6.00

Tako

$6.00

Tamago

$5.00

Inari

$5.00

Tamago

$5.00

Inari

Order Online